Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

Li tâm (Centrifuge)

Máy li tâm thường
Máy li tâm thường
Máy li tâm lạnh
Máy li tâm lạnh
Máy li tâm ống máu
Máy li tâm ống máu
Máy li tâm mini (Spin down)
Máy li tâm mini (Spin down)