Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Hóa chất khác (Others)

Chlorine
Chlorine
Hydrogen Peroxide (H2O2)
Hydrogen Peroxide (H2O2)
CuSO4.5H2O
CuSO4.5H2O
Na2CO3
Na2CO3
N-Hexane
N-Hexane
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
CuSO4.5H2O
CuSO4.5H2O