Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

-

Hóa chất khác (Others)

Chlorine
Chlorine
Hydrogen Peroxide (H2O2)
Hydrogen Peroxide (H2O2)
N-Hexane
N-Hexane
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma