Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

-

Sinh học tế bào (Cells)

Hóa chất tinh khiết
Hóa chất tinh khiết
Lipase from porcine pancreas-L3126/Sigma
Lipase from porcine pancreas-L3126/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma